Artikel mit dem Tag "Sinti a Roma"Vill Zirkus ëm een Zirkus
Gestëppels · 30. Oktober 2023
Natiirlech muss en Zirklus d’Reglementer respektéieren an seng Déieren konform zum Gesetz halen. Dass dem Zirkus Crone seng Déieren éire gequält oder net artgerecht gehale goufen, war net de Reproche vun den Autoritéiten, och wann de selwerernannten Déiereschützer Frère Daniel der breeder Ëffentlechkeet dat verklickert huet. Et goung eenzeg an eleng ëm administrativ Prozeduren.